Membership Terms ' Conditions
Deze service is alleen voor volwassenen (u moet minimaal 18 jaar oud zijn). De Onze site service Singles Social Portal is een manier voor volwassenen om elkaar online te ontmoeten.

Dit is een juridische overeenkomst ("Overeenkomst") tussen u en Technodating.nl. Lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat u zich registreert voor de service Onze site. Door u te registreren voor Technodating.nl, wordt u lid van de Service (een "Lid") en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst (de "Voorwaarden") zolang u een Lid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de service Technodating.nl niet gebruiken.

De voorwaarden zijn onderhevig aan verandering door Technodating.nl op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, van kracht na het plaatsen van een link ernaar op onze website (www.Technodating.nl). Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) mogen geen lid worden. Wanneer u zich registreert, en van tijd tot tijd daarna, vereist Technodating.nl dat u voldoende informatie verstrekt om aan te geven dat u ten minste 18 jaar oud bent. Door lid te worden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

U of Technodating.nl kan uw lidmaatschap van Technodating.nl op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te sturen. Technodating.nl behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Technodating.nl-service onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, bij elke schending van deze Overeenkomst door u die onder de aandacht van Technodating.nl wordt gebracht.

Uw lidmaatschap van de dienst Technodating.nl is voor uw enige, persoonlijk gebruik. U mag anderen geen toestemming geven om uw lidmaatschap te gebruiken en u mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit.


Online / mobiel gedrag
Als lid gaat u ermee akkoord dat:

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die u publiceert of weergeeft (hierna "post") op de Technodating.nl-service of verzendt naar andere Technodating.nl-leden.

Er is geen tolerantie voor aanstootgevende inhoud. U zult GEEN berichten plaatsen op de Technodating.nl-service of doorgeven aan andere Technodating.nl-leden of -medewerkers, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, obsceen, godslasterlijk, aanstootgevend, seksueel gericht, bedreigend, intimiderend, racistisch aanstootgevend of illegaal materiaal, of materiaal dat de rechten van een andere partij schendt of schendt (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en rechten op privacy en publiciteit).

U zult de dienst Technodating.nl gebruiken op een manier die consistent is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. U mag geen telefoonnummers, straatadressen, achternaam, URL's, e-mailadressen, aanstootgevende anatomische of seksuele verwijzingen of aanstootgevende seksueel suggestieve of connotatieve taal in uw profiel opnemen en u zult geen foto's plaatsen die naaktheid of persoonlijke informatie bevatten . Technodating.nl behoudt zich het recht, maar is niet verplicht, om een ​​profiel of foto te weigeren die niet in overeenstemming is met deze verboden.

U mag geen reclame maken voor of vragen aan andere leden om via de Service producten of diensten te kopen of verkopen. U verzendt geen kettingbrieven of junkmail naar andere Technodating.nl-leden.

U mag op geen enkele manier auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie plaatsen, verspreiden of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere Technodating.nl-leden. Technodating.nl behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere leden te controleren. Elke overtreding kan namens Technodating.nl tot een rechtsmiddel leiden


Vrijwaring door lid

U zult Technodating.nl, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden, verdedigen, vrijwaren en vrijwaren voor eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Technodating.nl Service, inclusief, maar niet beperkt tot, enige schending door u van de voorwaarden van deze Overeenkomst.


Online inhoud

Meningen, advies, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de dienst Technodating.nl zijn die van hun respectievelijke auteurs en niet van Technodating.nl, en er mag niet noodzakelijkerwijs op worden vertrouwd. Dergelijke auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Technodating.nl biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie over de Service en keurt noch onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring. Technodating.nl is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het vertrouwen van iemand in informatie of andere inhoud die op de Technodating.nl-service is geplaatst of aan leden van Technodating.nl is overgedragen.

WAARSCHUWING - GELIEVE TE LEZEN: Het is mogelijk dat andere leden van Technodating.nl of gebruikers (inclusief niet-geautoriseerde gebruikers of "hackers") aanstootgevende of obscene materialen op de Technodating.nl-service plaatsen of verzenden en dat u onvrijwillig wordt blootgesteld aan dergelijk aanstootgevend gedrag of obscene materialen. Het is ook mogelijk voor anderen om persoonlijke informatie over u te verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de Service en dat de ontvanger dergelijke informatie kan gebruiken om u lastig te vallen of te kwetsen. Technodating.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonlijke informatie die u op de Service wilt vrijgeven. Selecteer zorgvuldig het type informatie dat u op de Technodating.nl-service plaatst of aan anderen vrijgeeft.

Technodating.nl behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om het materiaal te controleren dat in de openbare ruimtes van de Technodating.nl Service is gepost. Technodating.nl heeft het recht om dergelijk materiaal te verwijderen dat in strijd is of zou zijn met de wet of deze overeenkomst. Niettegenstaande dit recht van Technodating.nl, blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal dat u plaatst in de openbare ruimtes van de Service en uw privé-e-mailberichten. E-mails die tussen u en andere Technodating.nl-leden worden verzonden en die niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor het grote publiek, worden door Technodating.nl als privé behandeld voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.


Verwijdering van informatie

Hoewel we niet elk bericht dat door gebruikers van de Service is verzonden, kunnen beoordelen en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze berichten, behouden we ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, inhoud te verwijderen of te verplaatsen, inclusief maar niet beperkt tot profielen, openbare berichten en berichten die naar eigen goeddunken naar onze mening in strijd zijn met de hierboven uiteengezette gedragscode of toepasselijke inhoudsrichtlijnen, of anderszins onaanvaardbaar zijn. U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van profielen, openbare berichten en berichten die u naar de Service kunt verzenden of opnemen of naar de gebruikers van de Service sturen.


Eigendomsrechten

Technodating.nl bezit en behoudt andere eigendomsrechten in de Technodating.nl Service. De service bevat het auteursrechtelijk beschermde materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie van Technodating.nl en zijn licentiegevers. Daarnaast kunnen andere leden auteursrechtelijk beschermde informatie plaatsen die auteursrechtelijk beschermd is, ongeacht of deze als auteursrechtelijk beschermd is geïdentificeerd. Behalve voor die informatie die zich in het publieke domein bevindt of waarvoor u toestemming heeft gekregen, mag u dergelijke eigendomsinformatie niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen.

Door informatie of inhoud te plaatsen op een openbaar gebied van Technodating.nl, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om Technodating.nl en andere Technodating.nl-leden onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief te verlenen, volledig betaalde, wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven en verspreiden van dergelijke informatie en inhoud en om afgeleide werken voor te bereiden van, of op te nemen in andere werken, dergelijke informatie en inhoud, en om sublicenties van het voorgaande toe te kennen en goed te keuren.


Informatie verstrekt door lid

Tenzij anders bepaald in het privacybeleid van Technodating.nl, zal Technodating.nl alle informatie die u aan Technodating.nl verstrekt, inclusief creditcardnummer (s), vertrouwelijk behandelen en dergelijke informatie alleen gebruiken of openbaar maken voor de doeleinden waarvoor dergelijke informatie werd verzameld, of zoals wettelijk vereist.


Mobiele toeslagen en betalingen

Alle vragen of geschillen met betrekking tot facturering, vergoedingen of betalingen moeten worden gericht aan uw externe mobiele-telefoondienstverlener.


Afwijzing van garantie

Technodating.nl biedt de Technodating.nl Service op een "as is" -basis en geeft geen enkele garantie, expliciet, impliciet, wettelijk, in verband met de Service of in verband met enige communicatie met Technodating.nl of haar vertegenwoordigers, of anders met betrekking tot de Dienst. Technodating.nl wijst specifiek alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af. Technodating.nl garandeert niet dat uw gebruik van de Technodating.nl-service veilig, ononderbroken, altijd beschikbaar of foutloos zal zijn, of aan uw vereisten zal voldoen, of dat eventuele gebreken in de Service zullen worden gecorrigeerd. Technodating.nl wijst aansprakelijkheid af voor, en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot telefoondiensten, inclusief dekking, bereik of onderbrekingen in de telefoondiensten.


Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is Technodating.nl aansprakelijk (i) voor u voor enige incidentele, gevolg- of indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens, verlies van programma's, winstderving, kosten van aanschaf van vervangende diensten) of serviceonderbrekingen) die voortkomen uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de Technodating.nl Service te gebruiken, zelfs als Technodating.nl of zijn agenten of vertegenwoordigers op de hoogte zijn van of geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van dergelijke schade of (ii) voor iemand anders dan u. Niettegenstaande het tegendeel hierin, Technodating.nl, Inc's. aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook, en ongeacht de vorm van de actie, zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat u, indien van toepassing, door Technodating.nl voor de Service betaald hebt gedurende de lidmaatschapsperiode.

Bovendien wijst Technodating.nl alle aansprakelijkheid af, ongeacht de vorm van actie, voor het handelen of nalaten van andere leden of gebruikers (inclusief, maar niet beperkt tot, niet-geautoriseerde gebruikers of "hackers") van de Technodating.nl Service.


Copyrightbeleid

Beëindiging van gebruikersrechten voor inbreuk en contactgegevens voor vermoedelijke inbreuk op het auteursrecht:

We beëindigen de rechten van elke gebruiker die deze site gebruikt om onrechtmatig auteursrechtelijk beschermd materiaal over te dragen zonder een licentie, uitdrukkelijke toestemming, geldige verdediging of vrijstelling voor redelijk gebruik om dit te doen. In het bijzonder moeten gebruikers die gebruikersinhoud op deze site plaatsen, of het nu artikelen, afbeeldingen, verhalen, software of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal zijn, ervoor moeten zorgen dat de inhoud die zij uploaden geen inbreuk maakt op de auteursrechten of andere rechten van derden (zoals privacy- of publiciteitsrechten) . Na de juiste kennisgeving door de houder van het auteursrecht of de IT-agent aan ons, en bevestiging door rechterlijk bevel of erkenning door de gebruiker dat hij of zij deze site heeft gebruikt als een instrument van onwettige inbreuk, zullen we de rechten van de inbreukmakende gebruikers om te gebruiken en / of beëindigen. of toegang tot deze site. We kunnen ook naar eigen goeddunken besluiten om de gebruikersrechten voor gebruik van of toegang tot de site vóór die tijd te beëindigen als we te goeder trouw geloven dat de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.